Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Erişim Düzeyinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Katkısına Dair Bir İnceleme


Özet Görüntüleme: 113 / PDF İndirme: 53

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10449079

Anahtar Kelimeler:

Pandemi, Uzaktan Öğretim, Türkçe Öğretimi, Öğretmen Görüşleri, Yaratıcı Yazma

Özet

Bu çalışma, pandemi sürecinin ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri üzerindeki etkisini öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemine geçilmesi, öğrencilerin Türkçe derslerine katılımını ve yazma motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde Türkçe derslerine katılan ve katılamayan öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin karşılaştırılması ve yüz yüze eğitime geçildiğinde bu becerilerde nasıl bir değişiklik olduğunun öğretmenler tarafından gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması deseni, belirli bir durumun derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan bir araştırma yöntemidir. Çalışmanın katılımcılarını, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Bitlis’in Güroymak ilçesindeki ortaokullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve uzaktan eğitim sürecinde faal olarak ders veren 20 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme çizelgesi kullanarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme çizelgesi, araştırmacının önceden belirlediği soruları katılımcılara yöneltmesini, ancak katılımcıların cevaplarına göre soruları değiştirmesini veya eklemesini de sağlayan bir veri toplama aracıdır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için içerik çözümlemesi tekniği uygulanmıştır. İçerik çözümlemesi, nitel verilerin anlamlı bir şekilde sınıflandırılmasını, yorumlanmasını ve sunulmasını sağlayan bir veri analizi yöntemidir. Çalışmanın bulgularına göre, pandemi döneminde uzaktan eğitimde Türkçe derslerine katılan ve katılamayan öğrenciler arasında yaratıcı yazma becerileri açısından önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların nedenleri ve sonuçları araştırılmış, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur. Bu öneriler arasında, teknoloji çağından yararlanarak uzaktan eğitim ve yaratıcı yazma olanaklarının artırılması, ortaokul öğrencilerine yazmayı sevdirmek için daha fazla etkinlik, araç gereç, söyleşi, fuar, köşe ve ödül gibi yöntemler kullanılması, öğrencilerin sosyoekonomik durumlarının dikkate alınması ve eşit fırsatlar sağlanması yer almaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-01

Nasıl Atıf Yapılır

TUZCU, K., & GÜZELSOY, O. K. (2024). Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Erişim Düzeyinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Katkısına Dair Bir İnceleme. Trk Dergisi, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10449079